Jelnyelvi Híradó 2009.02.18.

https://www.youtube.com/watch?v=xDWITV399Eo