LochNess-i szörnyes merõkanál

https://www.youtube.com/watch?v=Xmo8SC7p5rQ