November 9-e a magyar jelnyelv napja

https://www.youtube.com/watch?v=jyCBqvAd0Qk