Jelnyelvi tolmács szakképzés (OKJ 52 223 01)

A képzés befejeződött. Ebben a formában már nem indítható

A képzési program megnevezése, nyilvántartásba vételi száma:

 • Jelnyelvi tolmács OKJ 52 223 01, E-000867/2014/A001
 • FEOR száma: 3514,
 • FEOR megnevezése: Jelnyelvi tolmács
 • A szakképesítéssel betölthető munkakör: Jelnyelvi tolmács

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A jelnyelvi tolmács biztosítja az információ zavartalan cseréjét a jelnyelvhasználó hallássérült és halló személy(ek) között. Szimultán technikával tolmácsol magyar jelnyelvről hangzó magyar nyelvre, illetve fordítva, hangzó magyar nyelvről magyar jelnyelvre. Munkája során, bizonyos esetekben, konszekutív tolmácsolási technikával közvetít magyar jelnyelvről hangzó magyar nyelvre, illetve hangzó magyar nyelvről magyar jelnyelvre. Szükség esetén infokommunikációs lehetőségek segítségével végzi munkáját.

Hallássérült személyek számára, írásos szövegek jelnyelvi adaptálását készíti el. A jelnyelvi tolmácsolás magába foglalhatja a jelnyelvi megnyilatkozás írásos változatának megírását is.

A jelnyelvi tolmács a hangzó és jelnyelvi kultúra közti különbség kiegyensúlyozására törekszik. Munkája során betartja a szakmai illetékesség szabályait és az Etikai kódex alapján látja el közvetítő feladatát. Munkatevékenységét az előírások szerint dokumentálja.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

–   A jelnyelvi tolmács biztosítja az információ zavartalan cseréjét a jelnyelvhasználó hallássérült és halló személy(ek) között. Szimultán technikával tolmácsol magyar jelnyelvről hangzó magyar nyelvre, illetve fordítva, hangzó magyar nyelvről magyar jelnyelvre. Munkája során, bizonyos esetekben, konszekutív tolmácsolási technikával közvetít magyar jelnyelvről hangzó magyar nyelvre, illetve hangzó magyar nyelvről magyar jelnyelvre. Szükség esetén infokommunikációs lehetőségek segítségével végzi munkáját.

–   Hallássérült személyek számára, írásos szövegek jelnyelvi adaptálását készíti el. A jelnyelvi tolmácsolás magába foglalhatja a jelnyelvi megnyilatkozás írásos változatának megírását is.

–   A jelnyelvi tolmács a hangzó és jelnyelvi kultúra közti különbség kiegyensúlyozására törekszik. Munkája során betartja a szakmai illetékesség szabályait és az Etikai kódex alapján látja el közvetítő feladatát. Munkatevékenységét az előírások szerint dokumentálja

A képzés moduljai:

 • 10549– 12 A jelnyelvi tolmácsolás általános alapjai
 • 10550–12 A jelnyelvi tolmácsolás szakmai alapjai
 • 10551–12 A jelnyelvi tolmácsolás módszertana
 • 10552–12 Jelnyelvi tolmácsolás a gyakorlatban
 • 10553–12 Jelnyelv – B2 szinten
 • 10554–12 Jelnyelv – C1 szinten
 • 11498–12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499–12 Foglalkoztatás II.
 • 11500–12 Munkahelyi egészség és biztonság

—————————————————————————————

Képzésünk információi:

A megszerezhető képesítés, a képzés elvégzését igazoló dokumentum megnevezése:

 • Államilag elismert Jelnyelvi tolmács OKJ 52 223 01 szakképzettség
 • Igazolás modulzáró vizsgáról, OKJ-s bizonyítvány
 • A képzés óraszáma: 1000 óra
 • A 80 óra terepgyakorlat 70%-át (56 óra) jelnyelvi tolmácsszolgálatoknál szakmai gyakorlat keretében, 30%-át (24 óra) jelnyelvi tolmácsszolgálatoknál, siketközösségben, vagy hallássérültekkel foglalkozó ellátó helyeken letöltött hospitálás keretében kell letölteni.
 • Ütemezés: 2019. augusztus 30 – tól, kb. 20 hónap, kéhetente péntekenként 6 tanóra 14.00-19.00, és kéthetente szombati napokon 8 tanóra 9.00-16.00 (45 perces elméleti és gyakorlati órák szünetekkel)
 • A megengedett hiányzás: az óraszám 20%-a
 • Az önálló felkészüléssel töltött órák esetén hiányzásnak tekintendő: résztvevő a meghatározott óraszámú adott képzési rész elsajátítására irányuló számonkérésen nem vett részt vagy teljesítménye: „Nem felelt meg”.
 • A résztvevőnek a képzés során nyújtott teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének módja, a vizsgára bocsátás feltételei, a vizsga szervezésének módja, formája:
 • A hagyományos tanórákon: Alkalmanként számonkérés, konzultáció.
 • Munkamegfigyelés adott szempontok alapján – oktatói szóbeli visszacsatolás.
 • Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett – oktatói szóbeli visszacsatolás.
 • Az önálló felkészülés során: Önellenőrző tesztek a biztosított tanulócsomagban.

A modulzáró vizsgára bocsátás feltétele:

 • Résztvevő nem lépte túl a megengedett hiányzást.

Modulzáró vizsgák:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosító száma és megnevezéseA modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10549– 12 A jelnyelvi tolmácsolás általános alapjaiírásbeli
10550–12 A jelnyelvi tolmácsolás szakmai alapjaiszóbeli
10551–12 A jelnyelvi tolmácsolás módszertanaírásbeli, szóbeli
10552–12 Jelnyelvi tolmácsolás a gyakorlatbangyakorlati
10553–12 Jelnyelv – B2 szintenírásbeli, szóbeli
10554–12 Jelnyelv – C1 szintenírásbeli, szóbeli
11498–12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)írásbeli
11499–12 Foglalkoztatás II.írásbeli
11500–12 Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 60 %-osra értékelhető.

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele:

 • Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
 • C1 szintű jelnyelvi vizsga sikeres letétele.
 • Minimum 20, maximum 30 oldalas záródolgozat leadása a vizsgát megelőzően 60 nappal.
 • 800 gyakorlati óra, melynek 90%–a (720 óra) a képzőintézmény gyakorló termében, 10%–a (80 óra) igazolt terepgyakorlaton történik. A 80 óra terepgyakorlat 70%–át (56 óra) jelnyelvi tolmácsszolgálatoknál szakmai gyakorlat keretében, 30%–át (24 óra) jelnyelvi tolmácsszolgálatoknál, siketközösségben vagy hallássérültekkel foglalkozó ellátó helyeken letöltött hospitálás keretében kell letölteni. A terepgyakorlat igazolásának módja: gyakorlatvezető értékelése, házi dolgozat, illetve a gyakorlati naplóban történő rögzítés, melyeket a tárgy oktatója fogad el.

A komplex szakmai vizsgát szervező intézmény megnevezése: Hallatlan Alapítvány

A képzés helyszíne

A hagyományos tanórák helyszíne: Hallatlan Alapítvány Jelnyelvi és Oktatási Központ, 1085 Budapest, Rigó u. 6-8. 1/5.

A terepgyakorlatok helyszíne(i): Résztvevők által kiválasztott helyszínek

Finanszírozás

A képzési díj egy összegben: bruttó 480.000 Ft (ÁFA: 0%)

Fizetési ütemezés: Félévenként (4 x 120.000 Ft), egyéni részletfizetés lehetséges!

Komplex szakmai vizsga díja: bruttó kb. 30.000 Ft (ÁFA: 0%)

Ügyfélszolgálat, panasztételi lehetőség, a képzési program megtekintésének lehetősége:

Cím: Hallatlan Alapítvány

Tel.: +36-1/782-2953, +36-30/591-9292,  e-mail: [email protected]

Nyitva tartás: péntek 10:00-14:00

Információk az első képzési csoportról

Közzététel – 2017.03.11.

Statisztikai információk a második képzési csoportról

Közzététel – 2019.05.20.

Információk a jelenlegi képzési csoportról

Panaszkezelés: A képzési programokkal, illetve az ügyfélszolgálati tevékenységekkel kapcsolatosan eddig sem szóbeli, sem írásbeli panasz nem érkezett, a panaszkezelési eljárást nem kellett alkalmazni.


27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet, 23/2018. (VII.18.) EMMI Rendelet által módosított

A tananyag egységeinek részletezése

1. 10549-12 A jelnyelvi tolmácsolás általános alapjai

A képzésben résztvevők megismerik a hallássérülés, orvosi, anatómiai- élettani társadalmi, szociológiai jellemzőit, pszichológiai, személyiség- és viselkedéslélektani vonatkozásait, a nyelvelsajátítás és nyelvi szocializáció szociolingvisztikai aspektusait, a segítés önismereti, és mentálhigiéniai sajátosságait és törvényszerűségeit.

2. 10550-12 A jelnyelvi tolmácsolás szakmai alapjai

A képzésben résztvevők elsajátítják a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás jogszabályi hátteret, a siket közösség szociológiai, demográfiai jellemzőit, a tolmácsdiagnosztikai sajátosságokat jelnyelvi laborkörülmények között, a hallássérültekkel történő kommunikáció jellegzetességeit, a jelnyelvi tolmácsolás elméletét, formáit, technikáit és módjait.

3. 10551-12 A jelnyelvi tolmácsolás módszertana

A képzésben résztvevők elsajátítják a jelnyelvi tolmács hivatás etikai erkölcsi és magatartásbeli szabályait, és a retorika szabályainak megfelelően képessé válnak a jelnyelvi tolmácsolási technikák és módszerek adekvát alkalmazására különböző helyzetekben.

4. 10552-12 Jelnyelvi tolmácsolás a gyakorlatban

A képzésben résztvevők felkészítése a jelnyelvi tolmácsolással kapcsolatos feladatok ellátására, a tolmácsszolgáltatás rendszerében való eligazodásra, a tolmácsolási színterekhez való alkalmazkodásra, a területre vonatkozó jogszabályok adekvát alkalmazására, a szimultán és konszekutív tolmácsolás gyakorlatában.

5. 10553-12 Jelnyelv – B2 szinten

A képzésben résztvevők középszinten elsajátítják a magyar jelnyelv komplex vizuális kódrendszerét, melynek alkalmazása során képessé válnak folyamatos és természetes módon olyan interakciót folytatni, amely hathatós segítséget eredményez a kommunikációs akadályokkal küzdő hallássérült emberek és a többségi társadalom tagjai között.

6. 10554-12 Jelnyelv – C1 szinten

A képzésben résztvevők haladó szinten elsajátítják a magyar jelnyelv komplex vizuális kódrendszerét, melynek alkalmazása során képessé válnak folyamatos és természetes módon olyan interakciót folytatni, amely hathatós segítséget eredményez a kommunikációs akadályokkal küzdő hallássérült emberek és a többségi társadalom tagjai között.

7. 11498-12 Foglalkoztatás I. (Angol nyelv)

A tananyagegység oktatásának célja, hogy a képzésben résztvevők alkalmassá váljanak, egy idegen nyelvű állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni, idegen nyelven összetett mondatokban személyes és szakmai tartalommal egyaránt megfelelően bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódó formanyomtatványt értelemszerűen kitölteni, szakmai önéletrajzot és motivációs levelet írni.

8. 11499-12 Foglalkoztatás II.

A tananyagegység oktatásának célja, a résztvevők általános felkészítése az álláskeresés gyakorlatára, az álláskeresési csatornák beazonosítására, az álláskeresés különféle módszereiben való eligazodásra, technikáira, valamint a munkavállaláshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretekre.

9. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A tananyagegység oktatásának célja, a résztvevők általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzésre, a felelősségteljes munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák elsajátíttatása a szakképesítés jellemzőinek figyelembe vételével.