Jelnyelvi tolmács szakképzés (OKJ 52 223 01)

27/2016. (IX.16.) EMMI Rendelet

A kétéves szakmai képzés során a hallgatók megismerkednek a jelnyelvi tolmács szakma elméleti és gyakorlati ismereteivel, B2 és C1 szintű jelnyelvi vizsgát, majd komplex szakmai vizsgát tesznek. A külső helyszíni gyakorlatok során a hallgatók siket közösségben, siketeket oktató intézményekben hospitálnak, valamint szakmai gyakorlatot teljesítenek működő jelnyelvi tolmácsszolgálatoknál.

Az oktatás a Hallatlan Alapítvány oktatótermeiben zajlik, ahol többek közt lehetőség van a jelnyelvi labor és a videóstúdió használatára, valamint a jelnyelvi tolmácsszolgálatokon történő hospitálásra. A képzéshez szükséges tanulást segítőanyagokat, segédanyagokat az Alapítvány biztosítja. Alapítványunk a felnőttképzéssel összefüggő tevékenységét Minőségirányítási Rendszer alapján végzi, melyben foglaltakat a jelnyelvi tolmácsképzés szervezésében és működtetésében is betartja.

A szakképesítés megnevezése: Jelnyelvi tolmács
A szakképesítés OKJ száma: 52 223 01
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000867/2014
A szakképzés óraszáma: 1000 óra (20 % elmélet, 80 % gyakorlat, ezen belül 80 óra terepgyakorlat jelnyelvi tolmácsszolgálatoknál, illetve siketközösségekben, vagy hallássérültekkel foglalkozó ellátó helyeken.

A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölése: Igazolás modulzáró vizsgáról, sikeres komplex szakmai vizsga esetén államilag elismert Jelnyelvi tolmács OKJ 52 223 01 bizonyítvány.

A szakképzés ütemezése: 4 félév
Tanítási napok:  péntek 14-19 óra között, és szombat 9-16 óra közöttA szakképzés helyszíne: Hallatlan Alapítvány, 1085 Budapest, Rigó u. 6-8.

További információ: [email protected]

SMS: +36-30/208-2007


A szakképesítés munkaterületének leírása

A jelnyelvi tolmács biztosítja az információ zavartalan cseréjét a jelnyelvhasználó hallássérült és halló személy(ek) között. Szimultán technikával tolmácsol magyar jelnyelvről hangzó magyar nyelvre, illetve fordítva, hangzó magyar nyelvről magyar jelnyelvre. Munkája során, bizonyos esetekben, konszekutív tolmácsolási technikával közvetít magyar jelnyelvről hangzó magyar nyelvre, illetve hangzó magyar nyelvről magyar jelnyelvre. Szükség esetén infokommunikációs lehetőségek segítségével végzi munkáját. Hallássérült személyek számára, írásos szövegek jelnyelvi adaptálását készíti el. A jelnyelvi tolmácsolás magába foglalhatja a jelnyelvi megnyilatkozás írásos változatának megírását is. A jelnyelvi tolmács a hangzó és jelnyelvi kultúra közti különbség kiegyensúlyozására törekszik. Munkája során betartja a szakmai illetékesség szabályait és az Etikai kódex alapján látja el közvetítő feladatát. Munkatevékenységét az előírások szerint dokumentálja.

A tananyag egységei

1. 10549-12 A jelnyelvi tolmácsolás általános alapjai

A képzésben résztvevők megismerik a hallássérülés, orvosi, anatómiai- élettani társadalmi, szociológiai jellemzőit, pszichológiai, személyiség- és viselkedéslélektani vonatkozásait, a nyelvelsajátítás és nyelvi szocializáció szociolingvisztikai aspektusait, a segítés önismereti, és mentálhigiéniai sajátosságait és törvényszerűségeit.

2. 10550-12 A jelnyelvi tolmácsolás szakmai alapjai

A képzésben résztvevők elsajátítják a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás jogszabályi hátteret, a siket közösség szociológiai, demográfiai jellemzőit, a tolmácsdiagnosztikai sajátosságokat jelnyelvi laborkörülmények között, a hallássérültekkel történő kommunikáció jellegzetességeit, a jelnyelvi tolmácsolás elméletét, formáit, technikáit és módjait.

3. 10551-12 A jelnyelvi tolmácsolás módszertana

A képzésben résztvevők elsajátítják a jelnyelvi tolmács hivatás etikai erkölcsi és magatartásbeli szabályait, és a retorika szabályainak megfelelően képessé válnak a jelnyelvi tolmácsolási technikák és módszerek adekvát alkalmazására különböző helyzetekben.

4. 10552-12 Jelnyelvi tolmácsolás a gyakorlatban

A képzésben résztvevők felkészítése a jelnyelvi tolmácsolással kapcsolatos feladatok ellátására, a tolmácsszolgáltatás rendszerében való eligazodásra, a tolmácsolási színterekhez való alkalmazkodásra, a területre vonatkozó jogszabályok adekvát alkalmazására, a szimultán és konszekutív tolmácsolás gyakorlatában.

5. 10553-12 Jelnyelv – B2 szint

A képzésben résztvevők középszinten elsajátítják a magyar jelnyelv komplex vizuális kódrendszerét, melynek alkalmazása során képessé válnak folyamatos és természetes módon olyan interakciót folytatni, amely hathatós segítséget eredményez a kommunikációs akadályokkal küzdő hallássérült emberek és a többségi társadalom tagjai között.

6. 10554-12 Jelnyelv – C1 szint

A képzésben résztvevők haladó szinten elsajátítják a magyar jelnyelv komplex vizuális kódrendszerét, melynek alkalmazása során képessé válnak folyamatos és természetes módon olyan interakciót folytatni, amely hathatós segítséget eredményez a kommunikációs akadályokkal küzdő hallássérült emberek és a többségi társadalom tagjai között.

7. 11498-12 Foglalkoztatás I. (Angol nyelv)

A tananyagegység oktatásának célja, hogy a képzésben résztvevők alkalmassá váljanak, egy idegen nyelvű állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni, idegen nyelven összetett mondatokban személyes és szakmai tartalommal egyaránt megfelelően bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódó formanyomtatványt értelemszerűen kitölteni, szakmai önéletrajzot és motivációs levelet írni.

8. 11499-12 Foglalkoztatás II.

A tananyagegység oktatásának célja, a résztvevők általános felkészítése az álláskeresés gyakorlatára, az álláskeresési csatornák beazonosítására, az álláskeresés különféle módszereiben való eligazodásra, technikáira, valamint a munkavállaláshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretekre.

9. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A tananyagegység oktatásának célja, a résztvevők általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzésre, a felelősségteljes munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák elsajátíttatása a szakképesítés jellemzőinek figyelembe vételével.