Jelnyelvi Híradó 2009.01.14.

https://www.youtube.com/watch?v=YRzhz3mKvOM