Rekordhideg Amerikában

https://www.youtube.com/watch?v=h-v_ZvoNVRg